Školstvo

 

Základná škola Šišov

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Mária Kubričanová 

Adresa: ZŠ Šišov, 956 38 Šišov 74

Telefón: 038/76 96 129

zs.sisov@zoznam.sk

 

www.zssisov.estranky.sk

 

Materská škola Šišov

Riaditeľka MŠ: 

Mgr. Silvia Škultétyová

Adresa: MŠ Šišov, 956 38 Šišov

Telefón: 0918115277

email: materska.skola.sisov@gmail.com

Súčasnosť

 

 

V súčasnosti má škola 9 tried a 139 žiakov, jedno oddelenie školskej družiny  - XX žiakov. Na škole vyučuje 13 pedagógov, vrátane miestneho katolíckeho kňaza, ktorý vyučuje náboženskú výchovu. Nepedagogických pracovníkov je 5, v školskej jedálni sú 3 pracovníčky a v školskej družine 1 vychovávateľka.

 

Na škole sa zriadili špeciálne učebne hudobnej výchovy, prírodovedných predmetov, informatiky, jazyková učebňa.Škola ponúka žiakom prácu v rôznych záujmových krúžkoch. Škola sa zapája do rôznych projektov, súťaží, olympiád, recitačných prednesov a podobne.

 

V roku 2008 sa postupne začalo s výmenou starých okien za plastové. Za poskytnuté financie sa vymenila iba časť okien na budove školy.

 

Škola podala projekt na viacúčelové školské ihrisko, ktoré je v súčasnosti pred dokončením.

 

V roku 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení v budove telocvične. Zapojením pedagógov do projektu MVP škola získala 6 počítačov a interaktívnu tabuľu na zriadenie multimediálnej učebne.

V tomto roku sa plánuje rekonštrukcia počítačovej učebne.

 

Z histórie

 

O školských pomeroch v obci Šišov sa zachovali súvislejšie správy až od polovice 16.storočia. V reformačnom období pôsobili v obci štyria evanjelickí učitelia : Matej Fabricius , Ján Klučáni, Matej Filipi, Mikuláš Belohorský.

O budove najstaršej šišovskej školy vieme, že stála neďaleko potoka, pretože v čase povodní často trpela záplavami. Obecnú ľudovú školu z pálenej tehly a s kamennými základmi postavili v rokoch 1920 - 1922.

Po 2. svetovej vojne školu umiestnili v šišovskom kaštieli. Kaštieľ potrebám školy nevyhovoval, nebola v ňom telocvičňa, chýbali modernejšie hygienické zariadenia,  počet žiakov sa zvyšoval, preto sa začala výstavba novej základnej deväťročnej školy na mieste starého šišovského majera. Vyučovanie v našej škole sa začalo v septembri 1968, hoci jedáleň a telocvičňa neboli dokončené. Celá škola bola slávnostne otvorená vo februári 1969. V roku 1976 stúpol celkový počet žiakov na vyše 350.

 

Riaditelia starých škôl v Šišove:

Michal Števurka okolo r. 1700

Anton Sukup 1781 - 1810

František Sukup 1810 - 1870

Karol Gašparovič 1870 - 1889

Juraj Kovalík 1889 - 1914

Karol Károli 1914 - 1922

Michal Šimko 1922 - 1946

Pavel Meluš 1946 - 1953 /NŠ/

Ján Ragan 1953 - 1959

Rudolf Krumpál 1950 - 1962 /OSŠ/

Jozef Hromník 1952 - 1958

Elena Raganová 1958 - 1959

Ján Mikuš 1959 - 1960 /ZDŠ/

Jozef Kalnovič 1960 - 1965

 

Riaditelia novej budovy školy:

Ľudovít Kukan                   1965 - 1969

Ján Číž                            1969 - 1973
František Zelenický          1973 - 1988
Vladimír Krištof                1988 - 1992
Eva Kubíčková - Záferová 1992 - 2014

Mária Kubričanová              2014 - súčasnosť

 

Novinky

11.10.2019 13:16
V našej obci sa uskutoční výkup papiera Dátum : Streda 16. 10. 2019 Miesto : pred Jednotou v čase: 17,20 - 17,30 hod. - Šišov, pred Jednotou Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták Podmienky: - papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach - balíky nesmú...
18.09.2019 15:20
Pozvánka.pdf (510401)
05.08.2019 11:27
Povinnosti majiteľov žúmp Od 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa tejto zmeny ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com