Novinky

19.06.2018 10:49
Pozvánka - na obecné zastupiteľstvo.docx (15132)
14.06.2018 19:57
prerušenie územného konania hospodárska bud ova Šimunčíková (1).pdf (381586)
29.05.2018 10:32
21.05.2018 09:10
Záverečný účet obce Šišov za rok 2017 - návrh.pdf (474572)
14.05.2018 08:29
výberové konanie MŠ 2018 - 2.pdf (294713)
07.05.2018 10:58
S_zacatie_verejna vyhlaska.doc (45568) S_ZaD3_PP_Rozdelovnik.doc (67584) S_ZaD3_schema predmetu.jpg (2401742)  
04.05.2018 11:36
04.05.2018 11:35
20.04.2018 12:13
zámer predaja pozemku Uznesenie č. 245 zo dňa 17.4.2018. I: prerokovalo     znávrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, a to pozemoou parcela č. 387 - orná pôda v katastrýlnom území Šišov obce Šišov, zapísaného na LV č. 561  II. schvaľuje     ...
29.03.2018 09:57
zámer predaja pozemku Uznesenie č. 234 zo dňa 28.2.2018. B: prerokovalo     zámer predaja pozemku parc. reg. C-KN č. 85/7 o výmere 751 v katastrýlnom území Šišov obce šišov, zapísaného na LV č. 240 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Novinky

13.02.2020 07:59
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov -13.02.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 10.02.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté...
27.01.2020 11:40
Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Šišov - 27.01.2020 Na základe žiadosti fyzickej osoby doručenej dňa 24.01.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo...
24.01.2020 13:55
POZVÁNKA   V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční   dňa    29. januára 2020  v Šišove o 17.00 ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Ako často navštevujete webovú stránku obce?

Denne (33)

Celkový počet hlasov: 72

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com