Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

27.05.2020 12:55

Zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63, IČO: 00311138

v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje   z á m e r   predaja a zámeny majetku obce Šišov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Predmet prevodu a zámeny:  zámena časti pozemku E- KN parc. č. 192/2 – orná pôda o výmere 532 m2 z celkovej výmery 1467 m2 zapísaná na LV č. 240 vo vlastníctve obce Šišov za pozemok „C“ KN parc. č. 194/5 – orná pôda o výmere 532 m2 vo vlastníctve Petra Gavaldu, bytom Šišov 6 a predaj časti pozemku E - KN parc. č. 192/2 – orná pôda o výmere 935 m2 z celkovej výmery 1467 m2, LV 561 vo vlastníctve obce Šišov
Kupujúci :   Peter Gavalda, bytom Šišov 6
Kúpna cena:  1 €/m2
Dôvod:  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je predmetom zámeny a predaja je vlastníkom - obcou Šišov trvalo nevyužívaný, obec nemá k nemu prístup a je dlhodobo využívaný žiadateľom. Parcelu získanú zámenou od žiadateľa obec plánuje využívať  ako prístupovú komunikáciu na obecné pozemky.

 

         Ing. Elena Valachová
              starostka obce

 

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com