Výberové konanie na obsadenie mista riaditeľa školy

26.05.2020 14:26

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy.docx (33296)

Obec Šišov


so sídlom: Obecný úrad, 956 38 Šišov 63


v zastúpení: Ing. Elenou Valachovou, starostkou
obce

            Obec Šišov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


 vyhlasuje


výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Základná škola, 956 38
Šišov č. 74

1.        
Kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

·        
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - kvalifikačný predpoklad
v súlade s vyhláškou  MŠVVaŠ SR
č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

·        
absolvovanie  prvej atestácie

·        
najmenej 5  rokov výkonu pedagogickej praxe

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť
základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné
schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť
a bezúhonnosť.

2.        
 Požadované doklady:

·        
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·        
štruktúrovaný profesijný životopis

·        
úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni
vzdelania vrátane  vysvedčeniao štátnych skúškach

·        
doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

·        
písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

·        
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe

·        
čestné prehlásenie o bezúhonnosti

·        
čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

·        
čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie
riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z.z.

·        
písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

   

Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými
fotokópiami dokladov zasielajte na adresu:

Obecný
úrad Šišov

956
38 Šišov 63

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 19. 06. 2020 do 12:00 hod.

 

Obálku označte heslom: "Neotvárať - výberové konanie - riaditeľ ZŠ Šišov"

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Šišove dňa     26.05. 2020

                                                                             Ing. Elena Valachová

                                                                                 starostka obce


 

Novinky

22.10.2020 14:37
OZNAM Zastupovanie počas neprítomnosti v zubnej amb.v Šišove-. Od 23.10.2020 – 30.10.2020 Budú sa ošetrovať len veľmi akútne stavy od 8.00 -10.00 hod Piatok: MUDr.Tobiášova – Medová zub.amb. Jacovce 23.10.2020 treba si volať na tel.čislo 038 530 10 75 Pondelok: MUDr.Bežová...
16.10.2020 08:59
1700-2020-RoUS-ZSDiS-PE_Topolcany.pdf (8826350)
19.09.2020 20:50
POZVÁNKAV zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzvolávamverejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutočnídňa    24. septembra 2020  v Šišove o 18.00 hod.v budove Kultúrneho domu Šišov PROGRAM...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com