Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

21.04.2020 19:18

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční

 

dňa    28. apríla  2020  v Šišove o 17.30  hod.

v budove Kultúrneho domu Šišov

 

 

 

PROGRAM :

 

 1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska
 5. Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 6. Žiadosť o dotáciu z grantového programu Zelené oči
 7. Žiadosti občanov a organizácií
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia
 11.  Záver

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Elena Valachová

                                                                                                     starostka obce

 

 

Novinky

06.01.2021 14:31
O  Z  N A  M V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a prísny zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov...
23.12.2020 11:05
V nadväznosti na sprísnené opatrenia ÚVZ SR a zákaz vychádzania vyhlásený Vládou SR od 19. 12. 2020  obec Šišov upravuje úradné hodiny s platnosťou od 28.12.2020 do 10.1.2021 nasledovne: Pondelok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod. Streda: 08.00 hod. - 11.00...
16.12.2020 11:47
Oznámenie o začatí územného konania - Šišov, Profi NETWORK.pdf (534458)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com