Obecné zastupiteľstvo

04.12.2019 11:00

POZVÁNKA 

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční 

dňa 10. decembra 2019 v Šišove o 16.30 hod. v budove Obecného úradu Šišov 

PROGRAM : 

1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2) Voľba návrhovej komisie 

3) Kontrola uznesení 

4) Výsledky hospodárenia obce za 10 mesiacov roku 2019 

5) Návrh úpravy rozpočtu na základe výsledkov hospodárenia obce 

6) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 

7) Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 

8) Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9) Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov pre rok 2020 

10) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

11) Žiadosti o NFP a dotácie 

12) Žiadosti občanov a organizácii 

13) Rôzne 

14)Interpelácie poslancov 

15) Diskusia 

16) Záver 

 

Ing. Elena Valachová 

starostka obce

Novinky

26.03.2020 12:27
www.hrustin.sk/files/2020-03-25-110051-Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf
26.03.2020 12:03
V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území  Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Upozorňujeme všetkých seniorov na nové praktiky...
20.03.2020 19:04
Oznam   Na základe záverov z rokovania  Krízového štábu obce Šišov zo dňa 19. 03. 2020 a v súvislosti so šírením koronavírusu obec nariaďuje nasledovné: ·         ambulantný predaj umožnení subjektom s predajom: potravín, mäsa, chleba,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Elena Valachová Obecný úrad
Šišov 63
956 38 Šišov
038 760 40 97 obecsisov@gmail.com